Lidmaatschap

Leden van de VNV die volledig onder de werkingssfeer van de CAO-Vleeswarenindustrie vallen leven deze volledig na. Leden van de VNV maken alleen gebruik van gecertificeerde inleen- en/of uitzendbedrijven, die zijn geregistreerd in het register normering arbeid (www.normeringarbeid.nl) in de rubriek vleeswaren.

Kosten
Het contributiereglement kent een aantal algemene uitgangspunten:

• Een uniforme grondslag voor alle leden waarover de contributie wordt berekend
• Een bepaalde differentiatie in het tarief die tegemoet komt aan de omvang van de aanspraak op diensten van het secretariaat
• Duidelijke definities van wie waarover contributie is verschuldigd

Vast bedrag
Ieder lid is een vast bedrag verschuldigd. De hoogte van dit forfait is afhankelijk van het bedrijfsprofiel:
- leden die geen afzet buiten de EU hebben betalen: € 3.000,-
- leden die wel afzet buiten de EU hebben betalen: € 7.500,-
Vanaf 1 januari 2022 krijgen leden die onder een andere bedrijfstakcao vallen dan die van de vleeswarenindustrie een korting van 25% op het vaste bedrag van de contributie.

Variabele contributie
Indien de omzet lager is dan € 50.000.000 wordt de contributie als volgt berekend: verschuldigd forfait + (0,05%*omzet).
Indien de omzet hoger is dan € 50.000.000 geldt: verschuldigd forfait + € 25.000 + (0,025%*(omzet -/- € 50.000.000).

Aspirant-lidmaatschap
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap kunnen zich aanmelden als aspirant-lid. Gedurende een periode van maximaal 2 jaar kunnen zij tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van alle diensten en faciliteiten van de VNV om zo een goed beeld te krijgen van de toegevoegde waarde. Aspirant-leden betalen € 2.500,- per jaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging, Richard van der Kruijk (tel: 079-3634920). Heeft u interesse in het lidmaatschap, stuur dan een e-mail voor meer informatie en een vrijblijvende afspraak.

Opzegging lidmaatschap
De opzegging van het lidmaatschap in een bepaald jaar, gaat in per 31 december van het daaropvolgende jaar.

De schriftelijke opzegging (per aangetekende brief) kan worden gericht aan:
VNV
t.a.v. R.P. van der Kruijk
Louis Braillelaan 80
2719 EK ZOETERMEER

U bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.