Lidmaatschap

Leden van de VNV die volledig onder de werkingssfeer van de CAO-Vleeswarenindustrie vallen leven deze volledig na. Leden van de VNV maken alleen gebruik van gecertificeerde inleen- en/of uitzendbedrijven, die zijn geregistreerd in het register normering arbeid (www.normeringarbeid.nl) in de rubriek vleeswaren.

Kosten
Het contributiereglement kent een aantal algemene uitgangspunten:

• Een uniforme grondslag voor alle leden waarover de contributie wordt berekend
• Een bepaalde differentiatie in het tarief die tegemoet komt aan de omvang van de aanspraak op diensten van het secretariaat
• Duidelijke definities van wie waarover contributie is verschuldigd

Vast bedrag
Ieder lid is een vast bedrag verschuldigd. De hoogte van dit forfait is afhankelijk van het bedrijfsprofiel:
- leden die geen afzet buiten de EU hebben betalen: € 3.000,-
- leden die wel afzet buiten de EU hebben betalen: € 7.500,-

Variabele contributie
Indien de omzet lager is dan € 50.000.000 wordt de contributie als volgt berekend: verschuldigd forfait + (0,05%*omzet).
Indien de omzet hoger is dan € 50.000.000 geldt: verschuldigd forfait + € 25.000 + (0,025%*(omzet -/- € 50.000.000).

Tijdelijke verhoging contributie
In de ledenvergadering van 24 mei 2017 is besloten om de contributie tijdelijk met 12,5% te verhogen. De opslag geldt voor de jaren 2017 en 2018. De tijdelijke verhoging van de contributie is het gevolg van het besluit om een reserve op te bouwen voor juridische kosten (m.n. vanwege aangescherpt toezicht kader NVWA) en de verlenging van de imagocampagne “Vleeschwaar” met 18 maanden. De opslag van 12,5% komt bovenop de regulier verschuldigde contributie volgens het contributiereglement. Het betreft een tijdelijke maatregel, na 2018 vervalt de opslag weer.

Aspirant-lidmaatschap
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap kunnen zich aanmelden als aspirant-lid. Gedurende een periode van maximaal 2 jaar kunnen zij tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van alle diensten en faciliteiten van de VNV om zo een goed beeld te krijgen van de toegevoegde waarde. Aspirant-leden betalen € 2.500,- per jaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging, Richard van der Kruijk (tel: 079-3634920). Heeft u interesse in het lidmaatschap, stuur dan een e-mail voor meer informatie en een vrijblijvende afspraak.

Opzegging lidmaatschap
De opzegging van het lidmaatschap in een bepaald jaar, gaat in per 31 december van het daaropvolgende jaar.

De schriftelijke opzegging (per aangetekende brief) kan worden gericht aan:
VNV
t.a.v. R. van der Kruijk
Postbus 64
2700 AB ZOETERMEER

U bent niet ingelogd 
Waarom gebruikt men nitriet in vleeswaren?
In dit filmpje wordt op deze vraag uitgebreid antwoord gegeven.