CAO

CAO


De afspraken over de arbeidsvoorwaarden in de branche zijn vastgelegd in de CAO voor de vleeswarenindustrie. Via een zogenaamde algemeen verbindend verklaring zijn de afspraken en bepalingen uit deze CAO ook van kracht op de vleeswaren producerende bedrijven die geen lid zijn.

De vleeswarensector kent ook een collectieve pensioenregeling. Deze regeling is samen met de pensioenregeling van enkele andere branches ondergebracht in het bedrijfstakpensioenfonds voor vlees, vleeswaren, gemaksvoeding en pluimveevlees (VLEP).

Verzamel cao derde WW jaar (PAWW)
In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

Verzamel-cao
De partijen die de cao vleeswaren afsluiten, zijn aangesloten bij een zogenaamde verzamel-cao PAWW. Aan die verzamel-cao kunnen meerdere partijen deelnemen. Deze cao is per 11 juli algemeen verbindend verklaard (AVV) en valt per 1 augustus 2018 onder de PAWW-regeling.

CAO-onderhandelingen
De huidige CAO heeft een looptijd van 1 februari 2019 tot 1 februari 2021.


  • De Nederlandse Vereniging voor de Vleeswarenindustrie (VNV) heeft scherpe kritiek op de acties van de vakbonden na het vastlopen van het cao overleg. “De eisen van de vakbonden zijn onrealistisch, onredelijk en lopen nationaal en internationaal uit de
    6 december 2017  |Persberichten

  • De VNV heeft met de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao met een looptijd van een jaar (1-4-2015 tot 1-4-2016).Klik hier voor de tekst van het onderhandelingsresultaat aan
    30 september 2015  |Persberichten

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]